Lilian Shaykhutdinova

Uzbekistan
Lilian Shaykhutdinova guide touristique en Ouzbékistan

Tour guide in Uzbekistan

Russia Flag
Great Britain Flag

Informal guide

Tour Organizer Uzbekistan / Silk Road
Mother tongue: Russian
Languages of visits: Russian, English, German

Informal guide

998
935491040